Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu internetowego jest Mirella Pawliczek Morell, ul. Krokusów 49, 44-152 Gliwice, NIP: PL 6312705073 (dalej: „Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez e-mail: pracownia@morell.pl
 3. Celem Polityki jest określenie działań podejmowanych w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej Administratora oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez jej użytkowników, jak i w ramach działalności zawierania i realizowania umów w kontakcie poza stroną internetową.
 4. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności mogą ulec zmianie.

§ 2 Podstawy przetwarzania, cele i przechowywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przesłanego przez użytkownika e-maila lub reklamacji przetwarzanie takie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest konieczne w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. W przypadku zawierania i wykonywania przez Administratora umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług druga strona ma obowiązek podać dane niezbędne dla zawarcia umowy (co jest wymogiem umownym, a w zakresie numerów podatkowych także wymogiem ustawowym) i w tym celu Administrator przetwarza dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).

§ 3 Udostępnianie danych

 1. Administrator zapewnia, że wszelkie zebrane dane osobowe służą do realizacji zobowiązań wobec użytkowników. Informacje te nie będą udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy:
  • uprzednio zostanie wyrażona wyraźna zgoda osób, których one dotyczą, na taki działanie, lub
  • rzekazanie takie jest niezbędne w przypadku korzystania przez Administratora z osób współpracujących, np. księgowych, podwykonawców, kancelarii prawnych.
  • jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika lub będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa, np. organom ścigania.
 2. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (nie identyfikujące konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, a w tym zakresie ze względu na siedzibę dostawców oprogramowania dane mogą być przekazywane – z zachowaniem zasad ich ochrony – do państw trzecich (np. USA w przypadku Google lub Facebook).

§ 4 Uprawnienia użytkownika

 1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania, usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej pracownia@morell.pl.
 2. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego w serwisie dane są poprawne.
 3. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak użytkownik uzna, iż dopuściliśmy się naruszenia, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 5 Pliki cookies

 1. Pliki „cookies” używane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych
  • tworzenia anonimowych statystyk, które poprzez pomoc w ustaleniu w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych umożliwiają ulepszanie ich struktur i zawartości
  • ostarczania użytkownikom witryny treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
 2. Pliki „cookies” nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość.